.
Strona główna | Technika i technologieDachy płaskie z membran z tworzyw sztucznych

Dachy płaskie z membran z tworzyw sztucznych

Izolacje obiektów, podobnie jak pozostałe elementy procesu inwestycyjnego, wykonuje się zgodnie z zatwierdzonym projektem architektonicznym. Wszystkie elementy systemu izolacji przeciwwodnej dachu  winny być zaprojektowane zgodnie ze sztuką budowlaną jako kompletny system wg wymagań prawa budowlanego, w zgodzie z zaleceniami producentów.

Rysunki architektoniczne detali pokazują zamierzenia projektowe dotyczące składników systemu oraz powiązań z konstrukcją budynku oraz innymi materiałami wykończeniowymi.

Należy podkreślić rolę wykonawcy, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu izolacji.

Zanim przystąpi się do realizacji projektu, należy go najpierw poddać analizie, czy zaproponowane w nim rozwiązania są poprawne, a materiały są odpowiednio dobrane.

Na etapie analizy projektu należy zwrócić szczególną uwagę na:
 • sposób odprowadzenia wód opadowych, z uwzględnieniem możliwości awaryjnego zrzutu wody poprzez przelewy awaryjne;
 • zaleganie śniegu i lodu, niebezpieczeństwo tworzenia się „worków śnieżnych”, rozważenie konieczności wzmocnienia warstwy nośnej dachu;
 • tworzenie się nawisów;
 • zabezpieczenie przed przenikaniem pary wodnej i kondensacją;
 • konieczność wykonania paroizolacji, by zapobiec przenikaniu i kondensacji pary wodnej do konstrukcji dachu;
 • rodzaj i grubość warstwy izolacji termicznej;
 • rodzaj i układ warstwy izolacji przeciwwodnej;
 • sposób mocowania izolacji przeciwwodnej, doboru i ilości łączników;
 • kalkulację ssania wiatru – należy bezwzględnie uwzględnić siłę ssania wiatru przy opracowywaniu systemu mocowania izolacji dachu, z kontrolą wielkości stref narożnych, brzegowych;
 • izolację attyk, wywinięcia izolacji na elementy pionowe konstrukcji umieszczanych na dachu;
 • dostęp do konserwacji urządzeń technicznych zamontowanych na dachu, z ewentualną koniecznością wykonania ścieżek komunikacyjnych oraz montażem urządzeń, zabezpieczających przed upadkiem z dachu.

Jeśli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub jego część pokazana na rysunkach architektonicznych lub przedstawiona w opisie z jakiegokolwiek powodu nie spełnia wymagań funkcjonalnych, powinien on natychmiast pisemnie powiadomić o tym autora projektu i oczekiwać na instrukcje od architekta przed podjęciem działań.

Wykonawca powinien także poinformować architekta i inwestora, jeśli według niego którekolwiek z wymagań projektowych lub rysunki architektoniczne są sprzeczne z prawem i wymaganiami producentów materiałów. Wprowadzone zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań materiałowych, układu warstw izolacji, rozwiązań detali, itp. należy wykazać w dokumentacji powykonawczej.

Dach płaski
Dach płaski składa się z następujących warstw:
 • warstwa nośna;
 • warstwa lub konstrukcja spadkowa;
 • paroizolacja;
 • izolacja termiczna;
 • właściwa izolacja przeciwwodna.
Układ warstw musi zapewniać wentylowanie lub odpowietrzanie stropodachu.

Warstwa nośna
W obiektach wielkopowierzchniowych, takich jak hale, magazyny, centra handlowe, w których najczęściej spotyka się konstrukcje dachów płaskich, warstwę nośną pokrycia stanowią najczęściej profilowane blachy stalowe o wysokości trapezu od 50 do 240 mm i grubościach od 0,63 do 1,25 mm. Spadek dachu umożliwiający odprowadzenie wody wykonany jest często w układzie konstrukcji nośnej dachu. Liczną grupę wśród dachów płaskich stanowią również dachy, których warstwę konstrukcyjną stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe. Przyjęcie żelbetowej konstrukcji nośnej dachu wymaga najczęściej wykonania warstwy spadkowej.

Warstwa lub konstrukcja spadkowa
W sytuacji, gdy warstwa nośna dachu nie została wykonana ze stosownym, zapewniającym odprowadzenie wody spadkiem, konieczne jest wykonanie warstwy spadkowej. Nadaje ona pochylenie stropodachowi, niezbędne, żeby po jego powierzchni spływała woda. Spadek tej warstwy powinien wynosić w zależności od zastosowanego pokrycia i sposobu odprowadzenia wód opadowych minimum 3%. Warstwę spadkową może tworzyć: szlichta betonowa, kruszywo (keramzyt), beton lekki (styrobet, keramzytobeton, pianobeton), konstrukcja drewniana (płyty, sklejka, deski ułożone na legarach albo ułożone pod kątem płyty stropowe). Stosunkowo rzadko wykorzystuje się do wykonania warstwy spadkowej blachy trapezowe.

Paroizolacja
Jako paroizolację stosuje się najczęściej folie i materiały bitumiczne. Folie paroizolacyjne, nazywane również paroszczelnymi (ich paroprzepuszczalność wynosi około 5 g/m2 na dobę), zabezpieczają leżące nad nimi warstwy przed przenikaniem do nich pary wodnej z wnętrza obiektu. Paroizolację należy umieszczać pod materiałem termoizolacyjnym. Folię układa się prostopadle do spadku i łączy na zakład. Jeśli kolejne arkusze folii są ze sobą sklejane, wówczas zakład powinien wynosić 8–12 cm – w przeciwnym razie trzeba pozostawić około 20-centymetrowy zakład.

W przypadku wykonania paroizolacji z materiałów bitumicznych koniecznej jest wcześniejsze zagruntowanie powierzchni spadkowej. Na uprzednio przygotowanej powierzchni układana jest warstwa paroizolacyjna z podkładowej papy termozgrzewalnej.

Izolacja termiczna
Do materiałów termoizolacyjnych najczęściej używanych w stropodachach należą:
 • materiały z tworzyw sztucznych: płyty styropianowe, tworzywa sztuczne spienione, np. spieniony poliuretan, płyty ze spienionego polichlorku winylu;
 • materiały pochodzenia mineralnego: wełna mineralna, wata szklana, szkło piankowe.
Wśród rozmaitych materiałów termoizolacyjnych płyty dachowe z wełny mineralnej są materiałem unikalnym. Potwierdzeniem tego faktu jest uzyskanie przez jednego z producentów tych materiałów najwyższej klasy reakcji na ogień – A1. Przeprowadzone badania odporności ogniowej stropodachów (REI, RE) jednoznacznie potwierdzają, że każde rozwiązanie z zastosowaniem płyt ze skalnej wełny mineralnej daje świetne efekty pod względem bezpieczeństwa pożarowego. W pewnych przypadkach nie ma konieczności wykonywania dodatkowych prac związanych ze specjalnym uszczelnieniem, a co za tym idzie ponoszenia dodatkowych kosztów. Klasa reakcji na ogień A1 oznacza również, iż materiał nie uczestniczy w ewentualnym rozwoju pożaru.

O grubości warstwy izolacji termicznej decyduje współczynnik przenikania ciepła U.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008 – zasada i metoda obliczania całkowitego oporu cieplnego komponentu polega na zsumowaniu indywidualnych oporów każdej jednorodnej cieplnie warstwy tego komponentu.


Wymagany współczynnik przenikania ciepła U dla przegród dachowych nie może być większy niż 0,30 W/(m2K). Im niższy współczynnik przenikania ciepła U, tym lepsza izolacyjność przegrody.

Współczynnik ten oblicza się w następujący sposób:
 1. Producent materiałów termoizolacyjnych podaje współczynnik przewodności cieplnej ? (W/(mK)).
 2. Z ? wylicza się opór cieplny R = d?, gdzie d jest grubością warstwy termoizolacyjnej podawaną w metrach.
 3. Współczynnik U otrzymuje się z wzoru
U = 1/R (inaczej wzór można zapisać U = ?/d).
Wynika stąd, że optymalny współczynnik przenikania ciepła U można uzyskać stosując materiały o jak najniższej ?. Dla wełny mineralnej dla grubości 80–200 mm deklarowany współczynnik wynosi ? = 0,039 W/mK.

Grubość ocieplenia najczęściej wynosi 18–25 cm. Ocieplenie może być jednocześnie warstwą spadkową – płyty mają wtedy zmienną wysokość. Oto przykład: wykonanie izolacji dachu salonu samochodowego. Producent płyt z wełny przedstawił rozwiązanie i dostarczył komplet płyt spadkowych umożliwiających odprowadzenie wód opadowych przy zapewnieniu 2% spadku do wpustów dachowych – w tym przypadku grubość ocieplenia wyniosła od 18 do 30 cm.

Właściwa izolacja przeciwwodna
Do krycia dachów płaskich stosować można papy asfaltowe modyfikowane polimerami. Są odporne na wysoką i niską temperaturę, elastyczne, wolniej się starzeją. Mają budowę warstwową. Układa się je, zgrzewając ze sobą, stąd nazwa – papy zgrzewalne. Można je też kleić do podłoża. Zawsze w miejscach połączeń robi się zakłady szerokości 8–10 cm. Zwykle układa się dwie warstwy papy termozgrzewalnej, na pierwszą stosuje się papę podkładową, na drugą papę wierzchniego krycia. Są też papy dopuszczone do stosowania na pokrycia jednowarstwowe, zwykle mają grubość co najmniej 4 mm. Istnieje również możliwości krycia dachów płaskich materiałami rolowymi z tworzyw sztucznych i EPDM.

Folia dachowa to dwuwarstwowa membrana z uplastycznionego PVC, z dodatkiem środków modyfikujących. Typowy skład nowoczesnych folii PVC to mieszanka polimeru, plastyfikatorów oraz dodatków (stabilizatorów i biostabilizatorów, środków smarujących, pigmentów, wypełniaczy). Dodatki te zapewniają ochronę folii w czasie przewidzianego w projekcie okresu użytkowania, zabezpieczają tworzywo przed utlenianiem, bakteriami i grzybami, promieniowaniem ultrafioletowym, poprawiają właściwości folii przy spawaniu i zgrzewaniu, zmniejszają palność tworzywa.

Folia posiada wytrzymałość na wydłużanie względne przy zerwaniu nawet do 300% dzięki czemu swobodnie przenosi naprężenia powstałe w wyniku drgań konstrukcji (budownictwo przemysłowe, miejskie).

Membrana jest dodatkowo zbrojona siatką poliestrową. Membrana wraz z łącznikami waży około 2 kg/m2. Jest więc lekka, co ma znaczenie w renowacji zagrożonych przeciążeniem dachów, a także w fazie projektowania nowych obiektów. Lekkość materiału jest także istotna w czasie transportu i układania.

Dzięki swej budowie chemiczno-strukturalnej folia dachowa PVC jest paroprzepuszczalna. Paroprzepuszczalność umożliwia odparowanie zawilgoconych warstw starego dachu.

Membrana PVC jest pokryciem jednowarstwowym. Spoiny zgrzewane gorącym powietrzem zapewniają absolutną szczelność przy zastosowaniu jednej warstwy materiału. Jasne kolory folii odbijają promieniowanie słoneczne, zapobiegając przegrzewaniu i termicznej degradacji dachu i stropu. Ponadto jest materiałem wybitnie ekologicznym. Jej stosowanie nie wymaga zrywania, wywożenia i utylizacji olbrzymich ilości starych powłok (pap bitumicznych), podlega recyklingowi, jest lekka, co ogranicza koszt transportu i ciężar konstrukcji. Dzięki dużej elastyczności membrany i jej doskonałej podatności na spawanie gorącym powietrzem możliwe jest układanie jej przy temperaturze poniżej 0°C. Łączenie folii za pomocą kleju zaleca się przy temperaturze min +5°C.

Folia jest odporna na tzw. kwaśne deszcze, co ma niebagatelne znaczenie we wbudowaniu folii w otoczeniu zakładów przemysłowych emitujących do atmosfery związki chemiczne.

Membrana dachowa PVC z racji swoich właściwości znajduje zastosowanie jako warstwa wierzchnia na dachach płaskich oraz nachylonych pod kątem do ok. 15%.

Zgodnie z Aprobatą Techniczną i zaleceniami producentów zakres stosowania membrany dachowej PVC obejmuje:
 • wykonanie nowych pokryć dachowych;
 • renowację pokryć dachowych wykonanych z pap asfaltowych;
 • wykonanie zabezpieczeń wodochronnych i przeciwwilgociowych (dachy i tarasy odwrócone, tj. mocowane do podłoża za pomocą warstwy dociskowej – najczęściej warstwy żwiru lub humusu).

Folia dachowa PVC występuje w dwóch podstawowych wariantach:
 • jako membrana zbrojona siatką poliestrową;
 • jako membrana niezbrojna (używana do wykończeń i obróbek pionowych).
warstwa zbrojenia odpowiedzialna jest za parametry mechaniczne: wydłużenie, odporność na przebicie, rozdzieranie i rozciąganie, warstwa spodnia – pod warstwą zbrojenia – jest odpowiedzialna za jakość zgrzewu (trwałe, homogeniczne połączenie z warstwą wierzchnią).

inż. Janusz Nowak
Krzysztof Witkowski CEO
Hydro8izolacje

Źródło: Dachy Płaskie, nr 2 (3) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie
Błędy wykonawcze w montażu dachowych hydroizolacji z membran z tworzyw sztucznych
Membrana dachowa DachGam - niezawodny materiał do ostatecznego krycia dachów płaskich
Jednowarstwowa membrana hydroizolacyjna z EPDM
Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm
Membrana fotowoltaiczna na dachy płaskie
Zgrzewarka do membran z tworzyw sztucznych
Bezpieczeństwo mechanicznych zakotwień membrany PCV-P
Membrana hydroizolacyjna z tworzywa sztucznego
Grad a hydroizolacja z tworzyw sztucznych
Dach płaski dźwiękochłonnyDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Odwodnienia zewnętrzne dachów o pokryciu bitumicznym Odwodnienia dachów płaskich - najczęściej popełniane błędy Trwały taras Jak dobrać papę termozgrzewalną? Bezpieczne odwadnianie awaryjne dachów płaskich przez attykę Świetliki dachowe z płyt poliwęglanowych Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych Stropodachy płaskie na blachach fałdowych z pokryciem z tworzyw sztucznych Zwody instalacji odgromowej na dachach budynków Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych Membrana dachowa Dachgam - Niezawodny materiał na dachy płaskie Kształtowanie spadków w termoizolacji dachu płaskiego Płynna folia hydroizolacyjna Enkopur Membrany hydroizolacyjne z PVC - zasady układania Tarasy i balkony. Technologia płynnych folii firmy Enke-Werk Zakład papy na dwa razy Zielona ściana. Nowe rozwiązanie systemowe Optigrun Sąd pod papą Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy Jaka jest wytrzymałość dachu płaskiego i ile ona kosztuje? Architektura ogrodowa z zielonymi dachami Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową - Wytyczne DAFA Łączniki dachowe Technologie dachów użytkowych na bazie membran epdm Innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy Enketop Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych Podciśnieniowy system odwodnień dachów płaskich Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych Hydroizolacja stropu garażu podziemnego Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich